නිදිකුම්බා (Nidikumba )

නිදිකුම්බා (Nidikumba )
Weheragala or Aralaganwila
Rs 100g - Rs:200//-

වියළා හෝ නැවුම්ව ලබා ගත හැක.
ඉතා වටිනා ඖෂධයකි.
අර්ශස් රෝග,ලාදුරු,සුදුකබර,ගර්භාෂයේ රෝග, හිස කෙස් ගැළවීම, පිළිකා
ආර්තරයිටිස් , ගුද මාර්ගය ආශ්‍රිත රෝග, මුත්‍රා ආසාධන, මුත්‍රා ගල්, මානසික ආතතිය ආදී රෝග
ගණනාවකින් කිදහස් වීමේ හැකියාව ලබා දෙන දේශීය ශාකයකි.  Nidikumba

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

ceylongreenmarket.com ad