දේශීය සහල් - කුරුළු තුඩ / Kurulu Thuda Traditional Rice

දේශීය සහල් - කුරුළු තුඩ / Kurulu Thuda Traditional Rice
BINGIRIYA
Rs 390/-

කුරුළුතුඩ සහල් – Kurulu Thuda Traditional Rice
# ප්‍රෝටීන හා මේදය බහුලය .
# පිත්තාශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වර්ධනය කරයි.
# දියවැඩියාව හා කොලොස්ටරොල් පාලනයට උපකාරීවේ.
# රුධිරයේ හිමොග්ලොබින් උත්පාදනයට සහය වේ.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

ceylongreenmarket.com ad