කුරුලුතුඩ සහල් (Kuruluthuda Rice)

කුරුලුතුඩ සහල් (Kuruluthuda Rice)
Weheragala
Rs 1 kg - Rs.400

දේශීය සහල් වර්ගයකි. පෝෂ්‍ය පදාර්ථයන්ගෙන් අනූන අතීතයේ සිට ප්‍රචලිත සහල් විශේෂයකි.
වෙනත් දුරකතන අංක-0712610343  Kuruluthuda Rice

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

ceylongreenmarket.com ad