හරිතාගාර තුළ වගා කරන ලද දිය තිප්පිලි - Thippili

හරිතාගාර තුළ වගා කරන ලද දිය තිප්පිලි - Thippili
Nattandiya
Rs 100g Rs.300

Thippili

Thippili

සලාදයක් ලෙසද
තෙම්පරාදු කරද
විවිධ ලෙස සකසා ගත හැකි රෝග ගණනාවකට ගුණදායක ශාකයකි.

 

 

https://ceylongreenmarket.lk/ thippili-now-available

http://www.ceylonagri.lk

top-banner-ceylonagri

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

ceylongreenmarket.com ad