දේශීය සහල් - කළුහීනටි / Kalu Heenati Traditional Rice

දේශීය සහල් - කළුහීනටි / Kalu Heenati Traditional Rice
BINGIRIYA
Rs 490/-

දේශීය සහල් – කළුහීනටි / Kalu Heenati Traditional Rice
කළු හීනටි ඉතා පෝෂ්‍යදායි රතු සහල් වන අතර එය දිනපතා ආහාරයට ගැනීම සඳහා හොඳ යැයි සැලකේ.

# කිරි දෙන මව්වරුන්ට එය ඉතාමත් ගුණදායකයි.
# එය දියවැඩියාවට වඩා ගුණදායක ය.
# සර්ප දෂ්ට කිරීම සඳහා ප්‍රතිකාරයක් ලෙස භාවිතා කරයි.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

ceylongreenmarket.com ad